La Siesta

Vrátenie tovaru

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Prehlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy nám môžete poslať e-mailom na info@lasiestashop.sk alebo písomne spolu s tovarom na jednu z nasledujúcich adries:

  • INTREA-PIKO, s.r.o., Radlická 80, 150 00 Praha 5, Česká republika (otvorené máme Po – Pia, 8.30 –16.00) Mapa
  • INTREA-PIKO, s.r.o., Skladový areál Brunka 64, 396 01 Humpolec, Česká republika (Po – Pia, 6.00 – 14.30) Mapa

Prehlásenie musí obsahovať tieto údaje:

  • Vaše meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresu
  • Údaje o zakúpenom tovare (názov, pod ktorým je tovar vedený v e-shope či katalógu, dátum objednania a prijatia tovaru)
  • Číslo objednávky
  • Do prehlásenia uveďte aj číslo účtu, na ktorý vám môžeme vrátiť peniaze. O inom spôsobe vrátenia peňazí sa s nami dohodnite vopred.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy k stiahnutiu tu.

Vrátime vám nielen peniaze za tovar, ale aj náklady spojené s jeho dodaním, maximálne však do výšky zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu prepravy. Čiastku vám pošleme najneskôr do 14 dní od prijatia vášho prehlásenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, nie však skôr, ako nám vrátite zakúpený tovar. Náklady na vrátenie tovaru hradíte vy.

Tovar vrátane poskytnutého daru nám na vlastné náklady pošlite alebo odovzdajte osobne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, neopotrebovaný, a ak je to možné, v pôvodnom obale. Tovar poslaný na dobierku nemôžeme prijať.

Ak si želáte tovar iba vymeniť, kontaktujte nás na info@lasiestashop.sk, prípadne volajte na tel. číslo +420 737 279 226.

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI INTREA – PIKO SPOL. S R.O.

1 Základné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok spoločnosti INTREA - PIKO spol. s r.o., so sídlom Sasanková 2657/2, Záběhlice, PSČ 106 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 457 98 133, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 10313 („predávajúci“) upravuje základné vzájomné práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady  (reklamácia) pri uzatváraní kúpnych zmlúv pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu na adrese www.lasiestashop.sk.

1.2 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho („OP“) a ak nie je v tomto dokumente uvedené inak, majú výrazy tu používané rovnaký význam ako v OP. Práva a povinnosti neupravené týmto reklamačným poriadkom alebo OP sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s týmto reklamačným poriadkom a OP ešte pred objednaním tovaru.

2 Práva zo zodpovednosti za vady a záruka za akosť

2.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť  nároky z vád, ktoré sa vyskytnú  na tovare počas 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je dohodnuté inak.

2.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľ, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä kupujúcemu zodpovedá za to, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal (i) má tovar vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli alebo ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru, (ii) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa a (iii) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar už bol vadný pri prevzatí.

2.3 Ak kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti (resp. ak kupujúci nie je spotrebiteľom), predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke 12 mesiacov.

2.4 Predávajúci poskytuje kupujúcemu predĺženú záruku na všetky kolobežky a odrážadlá po dobu 36 mesiacov od prevzatia tovaru.

2.5 V prípade, že kúpna zmluva, záručný list (podmienky), reklama či obal tovaru určujú rozdielne dĺžky záručnej doby, platí doba z nich najdlhšia.

2.6 V prípade, že tovar nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu tovaru neprimerané. Ak sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať iba výmenu tejto súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je možné túto chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie tejto chyby.

2.7 Právo na dodanie nového tovaru alebo na výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci tiež právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo žiadať výmenu tovaru a nový tovar.

2.8 Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neurobí nápravu v primeranej dobe alebo ak by dohodnutie nápravy spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.

2.9 V prípade uznania výrobnej alebo materiálovej chyby tovaru bude tento tovar bezplatne opravený alebo predávajúci zaistí dodanie nového tovaru bez chýb.

3 Výluky zo zodpovednosti predávajúceho za vady a zo záruky za akosť

3.1 Ustanovenia uvedené v tomto reklamačnom poriadku sa nepoužijú pri tovare (i) kde chyba vznikla opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti); (ii) ak vada existuje už v čase prevzatia a pre takúto vadu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny; (iii) ak ide o použitý tovar a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim; (iv) kedy je vada spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním alebo nesprávnou údržbou v rozpore s pokynmi predávajúceho a výrobcu či iným zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením, alebo (v) vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyv predávajúceho.

3.2 Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar dodaný zásielkovou službou alebo iným prepravcom, je kupujúci povinný skontrolovať pred potvrdením prevzatia nepoškodenosť obalu zásielky, lepiacich pások a v prípade pochybností, že zásielka vykazuje vady, má kupujúci právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

3.3 Reklamácia tovaru poškodeného pri preprave sa riadi reklamačným poriadkom prepravcu a príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.

4 Priebeh reklamácie

4.1 Kupujúci je povinný oznámiť zistené vady a uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady bez zbytočného odkladu hneď potom ako mal možnosť si tovar obzrieť a mohol vadu pri dostatočnej starostlivosti zistiť, a to buď označením vady alebo oznámením, ako sa prejavuje; v opačnom prípade mu nemusí byť právo zo zodpovednosti za vady  plnenia či záruky za kvalitu priznané. Kupujúci je najmä povinný pred podpisom dodacieho listu si riadne obzrieť tovar, či nemá kvantitatívne alebo kvalitatívne vady.

4.2 Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, a to v ktorejkoľvek jeho prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj prostredníctvom pošty či na elektronickej adrese info@lasiestashop.sk. Kupujúci je povinný preukázať, že mu náleží právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum nákupu, a to buď predložením predajného dokladu, záručného listu, poprípade iným vierohodným spôsobom.

4.3 Predávajúci alebo ním poverený pracovník je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob, akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení; neskôr je predávajúci povinný kupujúcemu vydať aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

4.4 Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5 Záverečné ustanovenia

5.1 Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s uzavretím zmluvy s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) kupujúci nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, pričom toto konanie sa môže začať iba na základe návrhu kupujúceho po tom, čo sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s predávajúcim. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

5.2 Na uplatnenie reklamácie môže kupujúci využiť vzor reklamačného formulára, ktorý tvorí prílohu tohto reklamačného poriadku.

5.3 Znenie tohto reklamačného poriadku môže predávajúci kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením však nie sú dotknuté práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzniknuté z kúpnych zmlúv uzatvorených pred účinnosťou nového reklamačného poriadku.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2022.

VZOROVÝ FORMULÁR NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE (REKLAMAČNÝ LIST)

na stahnutie tu

Prečo si vybrať hojdaciu sieť La Siesta?
30 rokov na trhu 30 rokov
na trhu
Férový obchod Férový
obchod
Udržateľná výroba Udržateľná
výroba
Vysoký podiel ručné práce Vysoký podiel
ručné práce
Certifikácia bezpečnosti a kvality Certifikácia
bezpečnosti a kvality